Itzamna Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn een vangnet bij vragen of onduidelijkheden. Voor mij als dienstverlener, maar vooral voor jou als klant. In de praktijk zullen ze zelden gebruikt worden, maar het is fijn om te weten dat ze er zijn en gerespecteerd worden.

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst met betrekking tot afname van een dienst van Itzamna sluit.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever de overeengekomen dienst afneemt.

Dienst: cursus, training, workshop, coaching, counseling, Inspiratie bijeenkomst of een andere wederzijds overeengekomen dienst.

Open inschrijving: een dienst met deelnemers uit verschillende bedrijven en/of organisaties en/of landen.

'In company'-cursus: een dienst met deelnemers uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Itzamna, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

2.2. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door Itzamna uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

2.3.. Een inschrijving als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de algemene voorwaarden.

2.4. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn nooit van toepassing.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open inschrijving- of ‘incompany’- dienst

3.1. Inschrijving voor de door Itzamna te verzorgen dienst(en) kan door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per post van het volledig ingevulde inschrijfformulier, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/digitale post.

3.2. Itzamna bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende dienst(en) tot stand.

3.3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer.

Artikel 4. Overeenkomst ter zake 'in company'-dienst

4.1. Ter zake een 'in company' te leveren dienst zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij Itzamna.

4.2. De overeenkomst met betrekking tot de levering van een 'in company'-dienst komt tot stand door een schriftelijke uiting van de kant van de opdrachtgever m.b.t. de integrale acceptatie van de offerte.

4.3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de voorgestelde overeenkomst en kan worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. Itzamna is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Prijzen van open inschrijving- dienst

5.1. Bij schriftelijke inschrijving of telefonische aanmelding gelden de prijzen van dienst(en), zoals deze zijn vermeld in de op dat moment geldende meest recente opgave van Itzamna.

5.2. Bij aanmelding voor een dienst zoals genoemd in artikel 5, lid 1, op basis van een mailing gelden de prijzen zoals vermeld in die mailing.

5.3. Bij inschrijving via internet en/of verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding door Itzamna bij de informatie of offerte zijn vermeld.

5.4. In de prijzen zijn de kosten voor het materiaal (o.a. hand-out, syllabus, papier, kopieën etc.) inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

5.5. Indien als gevolg van een wettelijke maatregel het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven wordt gewijzigd dan geldt die wijziging als van toepassing op en tevens bindend voor reeds afgesloten, maar nog uit te voeren overeenkomsten.

Artikel 6. Prijzen van 'in company'-dienst

6.1. De prijs voor de dienst(en) die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.

6.2. In de geoffreerde prijs van de dienst(en) zijn de kosten voor het materiaal (zie 5.4) inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

6.3. Als op een dienst BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW maar worden inclusief BTW in rekening gebracht.

6.4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. Berichtgeving hierover aan opdrachtgever vindt 30 dagen voor levering van de dienst(en) plaats. Opdrachtgever heeft, indien hij/zij met de prijswijziging niet akkoord gaat, het recht de gegeven opdracht kosteloos te annuleren.

6.5. Indien als gevolg van een wettelijke maatregel het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven wordt gewijzigd dan geldt die wijziging als van toepassing op en tevens bindend voor reeds afgesloten, maar nog uit te voeren overeenkomsten.

Artikel 7. Betaling

7.1. Na inschrijving voor een dienst conform artikel 3 of na acceptatie van de offerte conform artikel 4 zendt Itzamna de opdrachtgever een factuur met betrekking tot de te verlenen dienst(en).

7.2. Volledige betaling van de factuur, zonder enig recht op korting of verrekening, door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mocht die termijn voor aanvang van de te leveren dienst(en) niet meer aanwezig zijn, dan is onmiddellijke betaling vereist. Rechtsgeldige betaling kan alleen plaatsvinden door middel van storting van het factuurbedrag op het IBAN nummer van de door Itzamna aangewezen bankrekening.

7.3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele maand.

7.4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Itzamna voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 20% van het te vorderen bedrag.

7.5. Indien voor aanvang van afname van de dienst(en) de volledige betaling van de aan de opdrachtgever gestuurde factuur door Itzamna niet is ontvangen, dan is de opgegeven deelnemer of diens plaatsvervanger niet gerechtigd aan de te verlenen dienst(en) deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige factuurwaarde plus eventueel bijkomende kosten.

7.6. Indien deelnemers van buiten Nederland deelnemen aan een af te nemen dienst dan dient het volledige factuurbedrag minimaal 6 weken voor aanvang van de dienstverlening op de bankrekening van Itzamna te zijn gestort.

Artikel 8. Absentie, ziekte, verhindering opdrachtgever

8.1. De opdrachtgever verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het gehele factuurbedrag, ongeacht of de deelnemer, al dan niet geheel of gedeeltelijk, aanwezig is.

8.2. Een annulering of verplaatsing vanuit opdrachtgever of deelnemer dient schriftelijk dan wel per email (eric-itzamna@outlook.com) te worden doorgegeven aan Itzamna.

8.3. Onder annulering wordt verstaan: het om welke reden dan ook afmelden van deelname en/of het niet verschijnen op de dag(en) van de overeengekomen dienstverlening. Hieronder valt ook het afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte of ongeval.

8.4. Kosteloos verplaatsen is mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de overeengekomen dienstverlening.

8.5. Ligt de aanvang van de overeengekomen dienstverlening binnen 4 weken voor de afgesproken aanvangsdatum en wil de opdrachtgever de dienstverlening verplaatsen dan wordt hiervoor € 500,- in rekening gebracht. De originele inschrijving wordt/blijft gefactureerd tegen het overeengekomen tarief. De nieuwe inschrijving/dienstverlening wordt geplaatst tegen de verplaatsingskosten.

8.6. Bij annulering door de opdrachtgever tot 4 weken voor aanvang blijft de opdrachtgever 50% van het overeengekomen tarief verschuldigd. Een eventuele nieuwe inschrijving/dienst wordt dan gefactureerd tegen 50%.

8.7. Bij annulering door de opdrachtgever binnen 4 weken voor aanvang blijft deze 100% van het overeengekomen tarief verschuldigd.

8.8. Er worden in beginsel geen extra kosten berekend bij het vervangen van een deelnemer door een andere persoon, indien deze wijziging door Itzamna tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de dienstverlening per email (eric-itzamna@outlook.com) is ontvangen. Bij vervanging binnen 24 uur wordt € 150,- administratiekosten berekend.

Artikel 9. Annulering door Itzamna

9.1. Itzamna behoudt zich het recht voor de overeengekomen dienst te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste dag. De opdrachtgever(s) worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Itzamna zal het door de opdrachtgever betaalde factuurbedrag restitueren. Indien mogelijk biedt Itzamna de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het factuurbedrag niet gerestitueerd.

9.2. Bij onvoldoende aanmeldingen of in het geval van een overmacht situatie, heeft Itzamna het recht de geplande bijeenkomst(en) te annuleren of te verplaatsen en/of het programma te wijzigen. De opdrachtgever(s) worden hiervan onverwijld op de hoogte gesteld. In geval van annulering treedt artikel 9.1 in werking.

9.3. Wordt het tijdstip van de dienstverlening verplaatst en gaat de opdrachtgever hiermee akkoord, dan volgt geen restitutie van het reeds betaalde bedrag. Gaat de opdrachtgever niet akkoord met het nieuwe tijdstip dan volgt wel restitutie van het reeds betaalde bedrag. Wordt het programma gewijzigd en gaat de opdrachtgever daarmee akkoord, dan volgt, indien van toepassing, een aangepaste facturering die overeenkomt met de feitelijk verleende dienst(en). Gaat de opdrachtgever niet akkoord met het aangepaste programma dan volgt wel restitutie van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Itzamna is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan/afnemen van een dienst dan wel annulering van de overeenkomst door Itzamna, tenzij aan Itzamna opzet of grove schuld kan worden verweten.

10.2. Indien Itzamna op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het in rekening gebrachte factuurbedrag.

10.3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1. Het verstrekte materiaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de dienst(en), het (digitale) materiaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de dienst(en) worden door Itzamna voorbehouden.

11.2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Itzamna is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte (digitale) materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 12. Vervanging docent of trainer

12.1. Itzamna is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar belast met de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 13. Klachten

13.1. De opdrachtgever dient binnen 8 dagen na aanvang van de overeengekomen dienstverlening een klacht met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of een met de dienst(en) samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken aan Itzamna. Aangaande de klacht zal een schriftelijke reactie volgen.

13.2. Klachten aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 van dit artikel vermeldt, kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Itzamna en overeenkomsten tussen Itzamna en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Zaandam tenzij de wet anders voorschrijft.

Geldigheid en downloaden

Deze voorwaarden, versie 1.0, zijn geldig vanaf 1 augustus 2019.

Wanneer je de Algemene Voorwaarden wilt downloaden als .pdf, klik dan hier.